Πλαφόν στις τιμές των διαγνωστικών test για τον κορονοϊό

Με την Υπουργική Απόφαση 98491/2021 (ΦΕΚ 4181/Β΄/9-9-2021) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων θεσπίστηκαν ανώτατα όρια (πλαφόν) στις τιμές των διαγνωστικών τεστ οι οποίες θα ισχύουν από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην έκδοση της απόφασης:
  • H κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας που αφορούν στην ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19.
  • H ανάγκη για την προστασία των καταναλωτών μέσω της παροχής των αγαθών και των υπηρεσιών που συνέχονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 σε προσιτές τιμές, οι οποίες δεν επηρεάζονται από φαινόμενα δόλιας εκμετάλλευσης της αυξημένης ζήτησης για αυτά, καθώς και από λοιπές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
  • H ανάγκη καθορισμού ανώτατων τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας που σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη και τη διάγνωση του κορωνοϊού SARS-CoV2.

 

Ποια είναι τα ανώτατα όρια τιμών των τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα:

 

Tεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time - PCR:
  • Ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και
  • Ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).

 

Tεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test)

Ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €).

Επισημαίνεται ότι ανώτατες τιμές που προβλέπονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών, οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.

 

Υποχρεώσεις ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και κλινικών

Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.

 

Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται σχετικά με την ανώτατη τιμή των εργαστηριακών τεστ, όπως προβλέπεται ανωτέρω, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των διαγνωστικών κέντρων και των ιδιωτικών κλινικών με την υποχρέωση ανάρτησης του τιμοκαταλόγου τους επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octenisept.gr/proionta/octenisan-wash-lotion/

 

 

 

https://www.helenvita.com/anti-wrinkle