Καινοτόμο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για τις Ενώσεις Ασθενών από τη Novartis Hellas

Η Novartis Hellas διαχρονικά στηρίζει τις Ενώσεις ασθενών και προωθεί ένα στρατηγικό πλάνο ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους με στόχο την ενδυνάμωση της φωνής τους στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Η συνδημιουργία προγραμμάτων, η στήριξη στις πρωτοβουλίες που προωθούν οι φορείς των ασθενών, η ενσωμάτωση της οπτικής των ασθενών κατά τη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση Προγραμμάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων απαντούν στην ανάγκη βελτίωσης των αποτελεσμάτων και οικοδόμησης ασθενοκεντρικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που υπηρετεί ιδανικά αυτή την στόχευση είναι και το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Ενώσεων Ασθενών που σχεδίασε και υλοποιεί η Novartis Hellas σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπροσώπους ασθενών και επιδιώκει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την βελτίωση των γνώσεών τους, ώστε να υποστηρίξουν πιο αποδοτικά τη λειτουργία των συλλόγων τους. Εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία 5 χρόνια στην Ισπανία, με περίπου 350 συμμετέχοντες από 60 Ενώσεις Ασθενών να το έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη του έργου του φορέα τους καθώς και στη βιωσιμότητά του.

 

Στην Ελλάδα ήδη ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος. Έλαβαν μέρος συνολικά 20 εκπρόσωποι ασθενών από 14 Ενώσεις, με το 92% των συμμετεχόντων να δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την ποιότητα εκπαίδευσης που τους προσφέρθηκε. Ο διαδραστικός κύκλος των σεμιναρίων, ο οποίος προσαρμόστηκε ειδικά για τους εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας ασθενών, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Μέσα από τρεις θεματικές ενότητες το πρόγραμμα προσέφερε στους συμμετέχοντες ουσιαστικά εφόδια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις πολύπλευρες λειτουργικές απαιτήσεις ενός οργανισμού, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης καθώς και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στην έρευνα και στην αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Η συνολική διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού κύκλου ανήλθε σε 4 μήνες και για την ολοκλήρωση κάθε ενότητας απαιτούνταν 5 ώρες παρακολούθησης και μελέτης, 6 ώρες διάδρασης με τον αντίστοιχο καθηγητή καθώς και επιτυχής γραπτή αξιολόγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Ενώσεων Ασθενών προσφέρει Ακαδημαϊκές Μονάδες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς & Συσσώρευσης Ακαδημαΐκών Μονάδων (ECTS), πιστοποιώντας την κατάρτιση των συμμετεχόντων.