Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό;

Με το νόμο 4820/2021 θεσμοθετείται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων καθώς και η υποχρέωση επίδειξης βεβαίωσης εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ειδικότερα στο νόμο 4820/2021 (ΦΕΚ 130 Α΄/23-7-2021) ορίζονται:

 • Οι επαγγελματικές ομάδες για τις οποίες επιβάλλεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός
 • Οι κατηγορίες υπαλλήλων για τις οποίες προβλέπεται η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης.

 

Υποχρεωτικός Εμβολιασμός

Με το άρθρο 206 του Νόμου επιβάλλεται ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού:

 • Σε όλο το προσωπικό που εργάζεται σε Ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), δηλαδή στους εργαζόμενους σε:
  • Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125),
  • Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992,
  • Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825),
  • Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213),
  • Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του Π.Δ. 631/1974 (Α’ 271),
  • Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία,
  • Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898),
  • Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας,
  • Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 2),
  • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397),
  • Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β’ 789),
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και
  • Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
 • Επίσης επιβάλλεται ο πλήρης εμβολιασμός κατά του κορονοϊού Covid-19 σε κάθε νεοεισερχόμενο φιλοξενούμενο στις ανωτέρω μονάδες.
 • Σε όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).
 • Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που:
  • Είτε παρέχει απευθείας προς τον φορέα υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών,
  • Είτε παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.

 

Ποιοί δεν βαρύνονται με την υποχρέωση εμβολιασμού

Δεν έχουν την υποχρέωση των πιο πάνω παραγράφων: 

 • Όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση
 • Όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς.

 

Πώς αποδεικνύεται ο εμβολιασμός ή η νόσηση

Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται:

 • H επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. το οποίο εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή
 • Η επίδειξη βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή
 • Η επίδειξη βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή
 • Η επίδειξη ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας.

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118)

Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου περί υποχρεωτικού εμβολιασμού.

 

Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού του υπόχρεου προσωπικού

Ειδικά για το προσωπικό που αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω στην παρ. 1, αυτό θα πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

 

Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης

Το άρθρο 205 του Νόμου 4820/2021 προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορονοϊό C0VID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα:

 • Ψηφιακό Πιστοποιητικό C0VID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) το οποίο εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή
 • Bεβαίωση εμβολιασμού, ή
 • Bεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, ή
 • Iσοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται.

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118).

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021

 

 

 

 

 

https://www.helenvita.com/anti-wrinkle

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octenisept.gr/proionta/octenisan-wash-lotion/