Τι προβλέπεται για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων

Υπεγράφη η με αριθ. Γ2α/10666/Β΄/1485/5-3-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών που αφορά στις  Χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Τι προβλέπει η απόφαση

Στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. πέραν του τακτικού ωραρίου, καθιερώνεται η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, που απαιτούν παραμονή στο Νοσοκομείο, πέραν της μίας ημέρας.

  • Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Χειρουργείου, καθορίζει τους τομείς και τα τμήματα/κλινικές όπου είναι δυνατή η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων καθώς και τον προγραμματισμό αυτής.
  • Ο έλεγχος της λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από τους Διοικητές των Νοσοκομείων και σε μηνιαία βάση από τους Διοικητές των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών.
  • Τα απογευματινά χειρουργεία μπορούν να πραγματοποιούνται καθ’ όλες τις ημέρες, εξαιρουμένων των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα οποία δεν δύνανται να πραγματοποιούνται αυτά κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας τους.
  • Τα απογευματινά χειρουργεία δεν μπορούν να διενεργούνται μετά τις 10.00 μμ
  • Στα απογευματινά χειρουργεία μπορούν να συμμετάσχει το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στο Νοσοκομείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης καθώς επίσης και οι ειδικευόμενοι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων Β΄και Γ’ με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της εν λόγω ΚΥΑ.
  • Αυστηρή προϋπόθεση της λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων σε κάθε Νοσοκομείο αποτελεί η διατήρηση του αριθμού και της κατηγορίας των χειρουργικών επεμβάσεων και επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του  ανά Τμήμα/Κλινική και ανά εξάμηνο.

Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της προϋπόθεσης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου με αιτιολογημένη απόφαση του, δύναται να ανακαλέσει της απόφαση για τη λειτουργία της κλινικής πέραν του τακτικού ωραρίου μέχρι την, κατά τα ανωτέρω, αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της.

 

Η οικονομική επιβάρυνση των ασθενών

Το κόστος κάθε πράξης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία αυτής, οι οποίες διαχωρίζονται, ανάλογα με την βαρύτητά τους σε έξι (6) κατηγορίες και περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της εν λόγω ΚΥΑ.

Ο ασθενής θα καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τη δαπάνη του χειρουργείου, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Το κόστος αυτό καλύπτει τις αμοιβές του προσωπικού και τα έξοδα του Νοσοκομείου για τη λειτουργίας του πέραν του τακτικού του ωραρίου.

 

Οι αμοιβές του ιατρικού και λοιπού προσωπικού

Οι αμοιβές του ιατρικού προσωπικού, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό που επιβαρύνει τον ασθενή, κυμαίνονται ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης, όπως περιγράφει το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ και προσδιορίζονται με ακρίβεια στο Παράρτημα ΙΙ αυτής.

Το παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που στελεχώνει το εκάστοτε χειρουργείο στη λειτουργία του πέραν του τακτικού ωραρίου, αμείβεται με δεκαπέντε (15,00) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό ωράριο.

 

Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας

O Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε, μεταξύ άλλων ότι η θεσμοθέτηση των απογευματινών χειρουργείων έχουν διττό στόχο. Αφενός να μειωθούν οι λίστες αναμονής των ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν αφετέρου να αυξηθούν τα εισοδήματα των γιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Από την πλευρά του,  ο Υφυπουργός Υγείας,  κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, υπογράμμισε ότι τα απογευματινά χειρουργεία αποτελούν ένα θεσμό που εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και έχουν ως στόχο να εξυπηρετηθούν άμεσα και αποτελεσματικά όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς λαμβάνοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση, όπως ανέφερε, των 60 εκ. ευρώ από το β για την πραγματοποίηση πάνω από 50.000 χειρουργείων που βρίσκονται σε αναμονή εδώ και μήνες καθώς και η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».